Kłodzko Główne

Z okazji obchodów jubileuczowych V-lecia działalności Oddziału Wojewódzkiego SITK Wałbrzych, na uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego SITK w dniu 7 maja 1985 r. powołano przy Oddziale Komisję Muzealnictwa i Historii Transportu.

Do wszystkich Kół SITK i zakładów pracy wysłano pisma informujące o działalności i planach Komisji. Zabiegano o tworzenie w Kołach Komisji Muzealnictwa, a w zakładach pracy o organizowanie „Izb Pamięci” lub ośrodków muzealnictwa. Komisja apelowała o prowadzenie kronik, publikowanie monografii zakładów oraz biografii zasłużonych inżynierów i techników, zgłaszając ich jako kandydatów do Słownika Biograficznego Techników Polskich.

W dniu 22.04.1991 r. powołano Zespół Inicjatywny, który miał za zadanie przede wszystkim zorganizowanie w Kłodzku „Skansenu Kolejnictwa” z myślą m. in. o uruchomieniu „Pociągu Retro„. Zespół wnioskował o zagospodarowanie niewykorzystanych peronów na stacji Kłodzko Miasto, proponując umieszczenie tam taboru i urządzeń kolejowych. O zamierzeniach i działaniach Zespołu powiadomiono Dyrekcję Generalną PKP i Dolnośląską Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych.

 Jednak na skutek głębokich przemian, postępującej prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, prace Zespołu zostały zahamowane przez przejawy niszczycielskiej gospodarki, marnotrawstwa, rujnowania i dewastowania tego co stanowi zabytek i dorobek myśli technicznej.

PKP S.A. – jako właściciel obiektu, wystąpiło do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę lokomotywowni Kłodzko Główne na co Dolnośląski Konserwator Zabytków nie wyraził zgody. Obiekt niszczeje do dnia dzisiejszego.

Więcej informacji:

https://polska-org.pl/526773,Klodzko,Lokomotywownia_MD_Klodzko_Gl_dawna.html

https://www.bazakolejowa.pl/index.php?dzial=stacje&id=340&okno=start

https://fotopolska.eu/Klodzko/b98507,Lokomotywownia.html